Dear Boss I quitHur engagerat är ditt humankapital?

Vet du hur många medarbetare som känner inre engagemang på jobbet? Enligt en ny studie är siffran 18% i Sverige. Resten av sin energi lägger de utanför arbetet. Det är i sig viktigt att det finns energi kvar till fritiden, speciellt med tanke på dagens ohälsotal. Men det kan finnas förbättringspotential, eller hur?

VARFÖR ÄR DET VIKIGT?

Förutom glädjen för individen finns det en direkt koppling till det ekonomiska resultatet. Företag med motiverade medarbetare har en högre produktivitet, bättre lönsamhet och nöjdare kunder. De har dessutom lägre frånvaro och färre olyckor, så det finns mycket att vinna på att behålla människors engagemang.

HUR KAN MAN ÖKA ENGAGEMANGET?

Enligt samma studie är det allra viktigaste för att medarbetarna ska vilja komma tillbaks till jobbet och känna engagemang är:

  • Att medarbetaren känner sig sedd och lyssnad på
  • Att det finns tydliga mål på individnivå och att måluppfyllelsen är väl definierad så att medarbetaren vet när den levererar det den ska
  • Att det finns en koppling mellan individens och företagets “varför”